Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

alaalaala
Reposted fromFlau Flau viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
0618 95c4 500
Reposted fromtfu tfu viasweetnothingg sweetnothingg
alaalaala
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viasweetnothingg sweetnothingg
alaalaala
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"

July 09 2019

alaalaala
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromlovvie lovvie viasweetnothingg sweetnothingg

July 02 2019

alaalaala
Reposted fromFlau Flau viasober sober

June 26 2019

alaalaala
4005 207f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaintotheblack intotheblack
alaalaala

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
alaalaala
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
alaalaala
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBeatNick BeatNick
alaalaala
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
4547 c299 500
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
0857 c93b
Reposted fromtfu tfu viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
9751 b17d 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
alaalaala
2054 247d
Reposted frommakle makle viamatuss matuss
alaalaala
2506 5786 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaiblameyou iblameyou

June 13 2019

alaalaala
6754 f13d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
2591 d7b5 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaGabreiila Gabreiila
0440 28e4 500

bandvxbesss:

this is my favorite thing ever

Reposted frommishonne mishonne viaGabreiila Gabreiila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl